Кафедра кінології – базовий системний підрозділ ТВВ «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби», яка проводить освітню, методичну і наукову діяльність у галузі службової кінології.

Робота кафедри кінології проводиться згідно з вимогами Законів України «Про вищу освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, а також плану роботи кафедри, індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників.

Співробітники кафедри є членами фахових асоціацій України з кінології. У професійній сфері володіють статусом судді КСУ. Мають науково-популярні публікації з професійної тематики.

Перспективи  діяльності кафедри на 2022-2023 навчальний рік:

 1. Підготовка ліцензійної справи за освітньою кваліфікацією: кваліфікований робітник, професія: «Кінолог», код: 6129
 2. Виконання НДР за темою «Основи професійної діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та розвиток службової кінології».
 3. Розвиток матеріально-технічної бази кафедри.
 4. Подальше впровадження інноваційних методів навчання та підготовки фахівців.
 5. Розробка та затвердження навчального посібника «Теорія та практика дресирування службових собак», «Методичних рекомендацій що використання молодшими інспекторами-кінологами спеціальних собак з пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин в ДКВС України»
 6. Збільшення кількості публікацій у фахових виданнях категорій «А» та «Б»
 7. Активна участь у наукових конференціях.
 8. Підвищення кваліфікації якісного складу науково-педагогічних працівників.
 9. Розширення співпраці у галузі кінології з кінологічними підрозділами складових сектору безпеки і оборони та навчальними закладами де здійснюється підготовка кінологів.

Жулковський Вадим Вікторович

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9433-5298

Біографічна довідка:

У 2004 році закінчив Хмельницький політехнічний коледж, спеціальність – «Обслуговування комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж».

У 2010 році закінчив Хмельницький національний університет, спеціальність — «Соціальна педагогіка, практична психологія»,  кваліфікація — соціальний педагог, практичний психолог в закладах освіти.

У 2020 році захистив дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Наукові інтереси: пенітенціарна психологія та педагогіка, історія педагогіки, національно-патріотичне виховання.

Публікації останніх років:

 1. Жулковський В. В. Місце та роль виховника у національно-патріотичному вихованні молоді в західній українській діаспорі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Наукові записки: зб. наук. праць [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. Вип. 167. С. 187–191.
 2. Жулковський В. В. Виховна діяльність українських студентських організацій західної української діаспори в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип. 58–59. С. 9–17.
 3. Жулковський В. Вклад Григорія Ващенка та Едварда Жарського у формування системи національно-патріотичного виховання молоді у західній українській діаспорі. Теорія та методика виховання: наук.-пед. вісн. Херсон, 2018. Вип. 9. С. 12–16.
 4. Жулковський В. В. Рідна мова як засіб національного виховання молоді західної української діаспори у діяльності скаутської організації «Пласт». Сучасні тенденції розвитку науки: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17–18 берез. 2018 р.). Київ: МЦДН, 2018. С. 17–18.
 5. Жулковський В. В. Національно-патріотичне виховання молоді західної української діаспори у діяльності Об’єднання демократичної української молоді. Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 17–18 берез. 2018 р.). Одеса: НЦПІ НАН України, 2018. С. 26–27.
 6. Жулковський В. В. Напрями та засоби національного виховання підростаючого покоління у діяльності Спілки української молоді. Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 11–12 трав. 2018 р.). Херсон: Молодий вчений, 2018. С. 12–13.
 7. Жулковський В. В. Поняття виховного ідеалу у педагогічній спадщині Григорія Ващенка. Григорій Ващенко як один з фундаторів української національної школи й освіти: матеріали І всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 18–19 трав. 2018 р.). Умань, 2018. С. 120–122.
 8. Жулковський В. Виховна діяльність Об’єднання демократичної української молоді в західній українській діаспорі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2018. № 4 (15). С. 122–132.
 9. Сахнік О.В., Жулковський В.В. Психологічні особливості професійної діяльності персоналу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів: навчально-методичний посібник. Хмельницький: Міністерство юстиції України; Хмельницький центр ПКП ДКВС України, 2018. 108 с.
 10. Жулковський В.В. Національно-патріотичне виховання молоді в західній українській діаспорі як історико-педагогічна проблема. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада. 2020 р.) Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 76-80.
 11. Жулковський В.В. Попередження професійної деформації та професійного вигорання пенітенціарного персоналу : навч.-метод.посіб. / за заг.ред О. В. Сахнік. Хмельницький : Хмельницький центр ПКП ДКВС України, 2020. 57 с.
 12. Жулковський В.В., Масловський О.В. Місце та роль психологічного супроводу у кримінальному провадженні. Засади функціонування кримінальної юстиції:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14 травня 2021 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 68-70.
 13. Жулковський В. Еволюція тенденцій національно-патріотичного виховання в молодіжних організаціях західної української діаспори другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2021. N 2(25). С. 63-72.
 14. Жулковський В. Ковальська П. Розвиток психологічної стійкості осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України в екстремальних умовах. Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України: тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 листопада 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 522-524.
 15. Жулковський В. Психологічні особливості професійного спілкування осіб рядового і начальницького складу ДКВС України. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали VІIІ заочної міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26 листопада 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 112-114.
 16. Жулковський В. В., Ковальська П. Г., Малінковська О. В. Аналіз законодавчого регулювання юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства в зарубіжних країнах. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. № 3 (14). С. 18-30.
 17. Жулковський В. В. Психологічні особливості засуджених із психічними розладами. Modern research in world science: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-19 квітня 2022 р.). Львів. Україна, 2022. С. 804-808.
 18. Жулковський В. В. Психологічні особливості засуджених жінок. Modern research in world science: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15-17 травня 2022 р.). Львів. Україна, 2022. С. 887-890.
 19. Жулковський В. В. Формування системи національно-патріотичного виховання молоді західної української діаспори. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). Київ: Наукові перспективи, 2022. №6(11). С. 114-124.
 20. Жулковський В. В. Профілактика самогубств в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 281-285.
 21. Жулковський В. В. Основні категорії пенітенціарної педагогіки та педагогіки співробітництва. Modern research in world science: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 4-6 вересня 2022 р.). Львів. Україна, 2022. С. 377-381.

Матвійчук Валентин Петрович

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5890-8383

Біографічна довідка:

Закінчив у 1994 році Інститут прикордонних військ України.

У 2009 році закінчив ад’юнктуру Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» за темою: «Педагогічна технологія формування ціннісних орієнтацій у майбутніх офіцерів-прикордонників».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кінології.

Наукові інтереси: кінологічне забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України.

Публікації останніх років:

 1. «Особливості первинної професійної підготовки молодших інспекторів-кінологів Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Виноград О.В., Ковальська П.Г. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» 2022рік.
 2. «Пропозиції по створенню мобільних кінологічних груп Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Виноград О.В., Доменюк А.М. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» 2022рік.
 3. «Умови результативного використання кінологічних команд». Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С., Доменюк А.М. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» 2022рік.
 4. «Шляхи підвищення ефективності кінологічного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Доменюк А.М., Бартєнєва Л.С. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра». 2022рік.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Обґрунтування актуальності навчання кінологічного персоналу ДКВС України» тема: «Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів України». Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С. Харківський університет МВС України. 17.11.2021.
 6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України» тема: «Особливості освітньої діяльності кафедри кінології та спеціальних дисциплін ТВВ ХФ АДПтС».. Матвійчук В.П., Доменюк А.М. Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 25.11.2021.
 7. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції» тема: «Окремі аспекти моделі підготовки та діяльності персоналу пенітенціарної системи», Матвійчук В.П., Ковальська П.Г. (м.  Кропивницький, 23-24 червня 2022р.) / Льотна академія НАУ-м. Кропивницький, 2022рік.
 8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції» тема: «Принципи та фактори результативного використання кінологічних команд», Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С. (м. Кропивницький, 23-24  червня 2022р.) / Льотна академія НАУ-м. Кропивницький, 2022рік.

Доменюк Андрій Миколайович

Старший викладач кафедри

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1569-3108

Біографічна довідка:

Закінчив у 2004 році Національну академію Державної прикордонної служби України за напрямом « Право» , офіцер  тактичного рівня військового управління, додатково офіцер – кінолог.

У 2012 закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю « Правознавство».

Наукові інтереси: удосконалення  системи підготовки та використання інспекторів – кінологів в Державній кримінально – виконавчій службі України, шляхи пошуку нових методів підготовки спеціалістів кінологів.

Публікації останніх років:

 1. «Особливості підготовки інспекторів – кінологів Державної кримінально – виконавчої служби України під час вивчення професійно орієнтованих дисциплін». Серховець С.В., Доменюк А.М. Збірник наукових праць Національної Академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки – 2018 №1 – с.286-295.
 2. «Пропозиції по створенню мобільних кінологічних груп Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Виноград О.В., Доменюк А.М. Науковий журнал «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» 2022рік.
 3. «Умови результативного використання кінологічних команд». Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С., Доменюк А.М. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» 2022рік.
 4. Науково-практична конференція «Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні», тема «Кінологічне забезпечення діяльності підрозділів Державної кримінально – виконавчої служби», Доменюк А.М., (м. Харків, 17 листопада 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, – 8 с.
 5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо -наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України», тема «Особливості освітньої діяльності кафедри кінології та спеціальних дисциплін Територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби», Доменюк А.М., Матвійчук В.П. (м. Хмельницький, 25 листопада. 2021 р.) / ДПС України, НАДПС- 2021.
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція « Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції» тема: «Правове врегулювання застосування собак по пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин», Виноград О.В., Доменюк А.М., (м. Кропивницький, 23-24 червня 2022р.) / Льотна академія НАУ- м. Кропивницький, 2022рік.
 7. «Шляхи підвищення ефективності кінологічного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Доменюк А.М., Бартєнєва Л.С. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра». 2022рік.

Бартєнєва Людмила Сергіївна

Старший викладач кафедри кінології

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2579-9384

Біографічна довідка:

Закінчила у 2009 році Бердичівський коледж промисловості, економіки та права – «Фізичне виховання».

У 2015 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет – «Охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування».

У 2021 році закінчила Сумський національний аграрний університет – освітня програма кінологія.

Наукові інтереси: Відбір та технології підготовки собак до службового використання у Державній кримінально-виконавчій службі України.

Публікації останніх років:

 1. «Вплив породної належності, статі та показників екстер’єру собак на їхні робочі якості з кінологічного фрістайлу». Була Л. В., Свисенко С. В., Павленко Ю. М., Джура О. Л., Бартєнєва Л. С. Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету Серія: ТВАРИННИЦТВО», 2021, № 4 (47), 6 с.
 2. «Дослідження поліморфізму гену бета-казеїну та його зв’язок з складом молока у корів симентальської породи». – Розведення і генетика тварин. Ладика В.І., Павленко Ю.М., Древицька Т.І., Досенко В.Є., Скляренко Ю.І., Бартєнєва Л.С. – 2021. – Вип. 62. с.9.
 3. «Аналіз розвитку і перспективне бачення національних програм дресирування у ВГО «Кінологічна Спілка України»». Була Л.В., Левченко І.В., Вечорка В.В., Бартєнєва Л.С., Виноград О.В., Кузякін С.С. Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету, Серія: ТВАРИННИЦТВО», 2022. №1
 4. «Умови результативного використання кінологічних команд». Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С., Доменюк А.М. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра».
 5. «Шляхи підвищення ефективності кінологічного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України». Матвійчук В.П., Доменюк А.М., Бартєнєва Л.С. Науковий журнал «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра». 2022рік.

Тези:

 1. «Принципи та фактори результативного використання кінологічних команд». Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С., 23-24 06 2022 Льотна академія НАУ ІІІ Міжнародна науково-практична конференція « Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції» (м. Кропивницький).
 2. «Особливості методології підготовки собак до службового використання у Державній кримінально-виконавчій службі України», Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів, присвячена міжнародному дню студента. Бартєнєва Л.С. , рекомендовано до друку науково-координаційною радою Сумського національного аграрного університету (протокол № 4 від 26.11.2021 р.), 2 с.
 3. «Обґрунтування актуальності навчання кінологічного персоналу ДКВС України» Науково-практична конференція «Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів України». Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С. Харківський університет МВС України. 17.11.2021.
 4. «Організаційно-методичні засади первинної професійної підготовки молодших інспекторів-кінологів Державної кримінально-виконавчої служби України». Виноград О.В., Бартєнєва Л.С., 25.11.2021 Національна Академія Державної прикордонної служби України. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України».

Навчально-методичні посібники

 1. Основи слідознавства. навч. пос./ Авторський колектив: Виноград О.В., Матвійчук В.П., Бартєнєва Л.С., Доменюк А. М., Хмельницький : Міністерство юстиції України; Територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби», 2021. 67 с.
 2. Бартєнєва Л.С. Теорія та практика дресирування службових собак: навч.-метод. посібник (курс лекцій)/ за заг. ред. канд. псих. наук О. В. Сахнік.- Хмельницький: Хмельницьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу ДКВС України, 2016. 175 с.