1. Загальні положення

  1. Інститут кураторів являє собою управлінську ланку, яка взаємодіє з іншими структурними підрозділами у системі позаадиторної навчально-виховної роботи і забезпечує її організації під час курсового навчання слухачів.

  2. Інститут кураторів сприяє набуттю слухачами соціального досвіду поведінки, формуванню у них ціннісних орієнтацій, а також розвитку індивідуальних якостей особистості.

  3. Усвоїй діяльності куратор навчальної групи керується конституцією і законодавством України нормативно правовими актами Міністерства юстиції України, Статутом Хмельницького центру ПКП ДКВС України, наказами і розпорядженнями керівництва центру, розпорядком дня Хмельницького центру ПКП ДКВС України.

  4. Головним завданням кураторів навчальних груп є:

 • надання слухачам центру допомоги в проходженні курсового навчання;

 • створення спільно з психологом групи по РОС сприятливого мікросередоваища і морально-психологічного клімату, для кожного слухача в навчальних групапх;

 • здійснення контролю за успішністю навчальної групи та виправленням слухачами негативних оцінок;

 • формування у слухачів моральних, духовних та культурних цінностей і потреб, етичних норм та загально прийнятих правил поведінки в суспільтстві;

 • створення належних умов, для творчої самореалізації особистості та проведення дозвілля в позаурочний час;

 • задоволення потреб особистості слухача в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

 • сприянння розвитку у слухачів навичок спілкування;

 • формування у слухачів сталої громадянської позиції.

 1. Обовязками куратора навчальної групи є:

  1. Інформування слухачів про осбливості організації навчально-виховного процесу в центрі.

  2. Інформування слухачів про рішення педагогічної ради, доведення наказів та розпоряджень керівництва центру, що стосується слухачів.

  3. Ознайомлення слухачів з нормативно-правовими документами, що регламентують орзганізацію навчально-виховного процесу в центрі.

  4. Надання рекомендацій слухачам щодо організації самостійної підготовки.

  5. Надання допомоги слухачам в організаціїї навчальної діяльності виявляння причин низької успішності.

  6. Внесення керівництву центру пропозицій щодо надання права виходу слухачам за межі території навчального закладу (звільнень).

  7. Залучення слухакчів навчальної групи до організації культурно-просвітницьких заходів в центрі.

  8. Забезпечення участі слухачів навчальної групи в конференціях, тематичних вечорах та різноманітних просвітницьких заходах тощо.

  9. Здійснення допуску слухачів до здачі заліків та іспитів.

  10. Проведення «години куратора» не менше як один раз на тиждень на заняттях із самопідготовки. На цих заняттях куратор аналізує якість навчання навчальної групи, спілкується зі слухачами, дає відповіді на їх запитання.

  11. Саприяння у вирішенні питань щодо створення належних соціально побутових умов, для перебування слухачів під час навчання в Хмельницькому центрі ПКП ДКВС України.

  12. Дотримання Кодексу етики та службової поведінки персоналу ДКВС України.

 2. Куратор навчальної групи має право:

  1. Подавати пропозиції начальнику центру щодо заохочення слухачів за високі показники у навчанні й активну участь у громадському житті.

  2. Брати участь у складанні характеристик на слухачів навчальної групи.

  3. Подавати пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу слухачів.

 3. Організація роботи кураторів навчальних груп:

  1. Куратори призачаються наказом начальника центру на початку курсового навчання перемінного складу.

  2. Кураторами навчальних груп призначаються, як правило, викладачі, які викладають у даних групах.

  3. Документація, яку веде куратор, визначається відповідно до вимог основних нормативних документів щодо організації навчально-виховної роботи центру.

  4. План роботи куратора затверджується першим заступником начальника центру-начальником навчально відділу.

  5. У межах своїх функцій куратор підпорядкований першому заступнику начальника центру-начльнику навчального відділу.

  6. Кординують діяльність кураторів начальники відповідних циклів.

  7. Запис про виконання функцій куратора вноситься до індивідуального плану робо ти викладача.

  8. Звіти про роботу кураторів заслуховуються на засіданнях циклів не менше одногно разу на квартал та на нарадах навчального відділу – один раз на півряччя.